ધોરણ ૬ એકમ વાઈઝ એકમ કસોટી || ઓનલાઇન કસોટી

STD – 3 to 8 TOTAL TEST PAPERS FOR ONE PDF
Welcome to our blog. Here we provide the best student building materials related to elementary schools, 3 to 8 standard unit test papers, latest educational news, educational details, a new primary school system, new government services, and children’s programs. Click on the link below.

We also offer new and innovative activities for junior or elementary school students, TET 1, TET 2, HTAT, TAT test materials for teachers, old TET 1, TET 2, TAT, HTAT papers are available on our blog. Here we have tried to give our best test unit std 8, unit test std 6 to 8 maths, kasoti test, std 6 to 8 all study unit test papers sem 1, std 6 to 8 all title unit test papers.

ગુજરાતી
એકમ – 1 રેલવે – સ્ટેશન અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 હિંદમાતાને સંબોધન અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 દ્વિદલ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 રવિશંકર મહારાજ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 મહેનતની મોસમ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 લેખણ ઝાલી નો રહી. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 પગલે-પગલે. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 બીરબલની યુક્તિ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 પાદર. અહી ક્લિક કરો
ગણિત
એકમ – 1 સંખ્યા પરિચય અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 સંખ્યા સાથે રમત અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 ભૂમિતિના પાયાના ખ્યાલો. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 પાયાના આકારોની સમજૂતી. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. અહી ક્લિક કરો
હિન્દી
એકમ – 1 दयालु शिकारी (चित्रपाठ) અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 एक जगत, एक लोक અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 समझदार नन्ही અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 गिनती (५१ से १००) અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 धरती को महकाएँ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 सुबह અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 बूझो तो जाने અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 राजा का हिस्सा અહી ક્લિક કરો
સામાજીક વિજ્ઞાન
એકમ – 1 ચાલો, ઈતિહાસ જાણીએ. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 આદિમાનવથી સ્થાયી જીવનની સફર અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 ભારતની પ્રારંભિક રાજયવ્યવસ્થા. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 આપણું ઘર પૃથ્વી અહી ક્લિક કરો
એકમ – 10 પૃથ્વીના આવરણો . અહી ક્લિક કરો
એકમ – 14 વિવિધતામાં એકતા. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 15 સરકાર અહી ક્લિક કરો
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
એકમ – 1 ખોરાક : ક્યાંથી મળે છે ? અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 આહારના ઘટકો અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 રેસાથી કાપડ સુધી. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 વસ્તુઓનાં જૂથ બનાવવાં. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 પદાર્થોનું અલગીકરણ. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 આપણી આસપાસ થતાં ફેરફારો અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 વનસ્પતિની જાણકારી મેળવીએ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 શરીરનું હલનચલન અહી ક્લિક કરો
સંસ્કૃત
એકમ – 1 चित्रपदानि 1 तः 4 અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 आकाश: पतति અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 लेखनम् અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 सङ्ख्या અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 हस्ती हस्ती हस्ती અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 सप्त वासरा: અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 करोति અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 काकस्य चातुर्यम અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 समय: અહી ક્લિક કરો
અંગ્રેજી
એકમ – 1 Where Were You ? અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 Two Mo:Chho અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 Fought And Won અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 Longer, Sharper, Bigger અહી ક્લિક કરો

All Unit Test Papers

Every teacher takes a unit test and the teacher examines the tests and after testing the unit test, he or she must enter the marks on ssagujarat.org to be included online. It is a performance report for each student in each subject. The marking is on the SSA Gujarat website. the inclusion of a unit test mark is required for every student. Click on the link below.

Download Unit Tests Pdf

We have prepared everything in one pdf file for test unit. Includes unit tests for std 3 Gujarati, Aaspas and Maths, std 4 Gujarati, Aaspas and Maths in kamasoti, std 5 Gujarati, Aaspas, Maths, and Hindi unit test, std 6 to 8 Maths unit test. To download please click on the link below.

Updated: 10 October, 2021 — 11:36 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *