ધોરણ – 7 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એકમ કસોટી – 3

તમારું નામ
તમારો મોબાઇલ નંબર
ચિરું કયા દેશનું પ્રાણી છે?
ઉના રેસા શાના બનેલા હોય છે?
મુગા એ શેની જાત છે?
ટશર એ શેની જાત છે?
રેશમ મેળવવા માટે રેશમના કીડા ને ઉછેરવાના ઉદ્યોગ ને શું કહે છે?
કયા પ્રાણીનું ઊન તિબેટ અને લદાખમાં પ્રચલિત છે?
રેશમનો કીડો ઈયર બીજા કયા નામે ઓળખાય છે ?
નીચેનામાંથી કયા રેસા બળે છે ત્યારે વાળ બળતા હોય એવી વાસ આવે છે?
ઊન કયા પ્રાણીઓના વાળ માંથી મળે છે?
રેશમના પતંગિયાની જીવન ચક્ર ની ઈંડા પછીની અવસ્થા કઈ છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *